Long Xue Sha

龙血砂

Long Xue Sha is a premium-grade type of Jiang Po Ni.